അന്താരാഷ്ട്ര ഭിന്നശേഷി ദിനം ആചരിച്ച് ബഡ്‌സ് സ്ഥാപന പരിശീലനാര്‍ത്ഥികള്‍
06-12-2021
അന്താരാഷ്‌ട്ര ഭിന്നശേഷി ദിനം
06-12-2021
ഓക്‌സിലറി ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണം...ജില്ലകളിലൂടെ - 2
06-12-2021
അഭിമാനമായ്‌ കേരളം
06-12-2021
കുടുംബശ്രീയില്‍ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
06-12-2021
ഇനി വേണ്ട സ്ത്രീധനം
06-12-2021
നൈപുണ്യ പരിശീലനങ്ങള്‍ സജീവമാകുന്നു
06-12-2021
അതിക്രമങ്ങൾ വേണ്ടേ വേണ്ട...
06-12-2021
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണന മേള (ഐ.ഐ.ടി.എഫ്) പുരോഗമിക്കുന്നു
06-12-2021
ലോക ആന്റി ബയോട്ടിക് അവബോധ ദിനാചരണം - ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടി.
06-12-2021
ലോക ആന്റി ബയോട്ടിക് അവബോധ ദിനാചരണം - ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടി
06-12-2021
കുടുംബശ്രീ ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പുകള്‍- രൂപീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു
06-12-2021
ഓക്‌സിലറി ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണം...ജില്ലകളിലൂടെ -1
06-12-2021
ഡൽഹിയിൽ 'കേരള രുചികൾ' വിളമ്പി കുടുംബശ്രീ സംരംഭകർ
06-12-2021
ഇന്ത്യ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ട്രേഡ് ഫെസ്റ്റിവല്‍ 2021
16-11-2021